Jämför Lån

Här kan du jämföra lån och deras räntor och villkor för att se vilket som passar dig bäst.
Räntan kan förstås bero mycket på vilka villkor banken ställer på säkerhet.
Desto större risk de tar ju mer ränta vill de ha.

ORDLISTA FÖR LÅNE BEGREPP

ORDLISTA FÖR LÅN

 

Amortera

Att betala av en skuld

Amortering

Det belopp som betalas av skulden, ofta vanligt 1 gg i månaden.

Amorteringsplan

Helt enkelt en plan för hur du ska betala av lånet.

Annuitet

Är det belopp som består av ränta och amortering. I regel samma månadskostnad under hela lånets löptid.

Annuitetslån

Ett lån som betalas med annuiteter, se förklaring av annuitet ovan.

Anskaffningsvärde

Pris för till exempel fastighet eller aktie vid den tidpunkt då det införskaffas.

Autogiro

Automatisk betalning som sker vid en viss bestämd tidpunkt, pengarna dras automatiskt från ett av dina konton.

Avbetalningsplan

En avbetalningsplan kan upprättas då den betalningsskyldige misskött sina betalningar.

Bankcertifikat

Ett löpande skuldbrev som ges ut av en bank.Köps av kunden till dagspris och återköps av banken vid ett bestämt tillfälle till bestämt pris.

Bankdag

Dagar då banker har öppet

Bankgiro

System för betalningar

Banksekretess

Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för utomstående vilka förhållanden en kund har till banken.

Betalningsanmärkning

Anmärkning som kan ges till personer som misskött sina betalningar. Betalningsanmärkningen ligger kvar i 3 år från registrerad dag oavsett om man betalat av skulden.

Betalningsföreläggande

Något som till ex. en lån eller kreditgivare kan ansöka om hos Kronofogden om en låntagare inte betalar sina skulder.

Betalningspåminnelse

En påminnelse om betalning för förfallen fordran som en kreditgivare kan skicka ut.

Bindningstid

Den tid under vilken räntan är bunden.

Blancolån

Är ett lån utan säkerhet

Bokföringsdag

Den dag en insättning till exempel bokförs på kontot.

Borgen

En eller flera personer ger löfte om att betala av en skuld ifall en person inte kan.

Beloppsbegränsad borgen

Beloppet och eventuellt ränta och avgifter är begränsade för borgensmannen att betala.

Borgensförbindelse

En förbindelse som upprättas mellan borgensmannen och kreditgivare som anger vilken typ av borgen som ska gälla.

Borgensman

En person som gått i borgen, ska inte förväxlas med borgenär.

Borgensåtagande

Samma innebörd som borgen.

Enkel borgen

Borgensmannen blir först skyldig att återbetala när man konstaterat att låntagaren inte kan betala.

Generell borgen

Innebär att borgensmannen tar ansvar för låntagaren samtliga avgifter och skulder, nu och i framtiden. Det kan ske både med beloppsbegränsning och utan.

Proprieborgen

Borgensmannen går i borgen såsom han/hon skulle gjort för sina egna skulder. Vanligast i banksammanhang. Krav vid utebliven betalning kan gå till både låntagare och borgensman.

Solidariskt borgenansvar

Om en eller flera av borgensmännen skulle sakna förmåga att betala av skulden får resterande borgensmän även betala deras avgift och skulder.

Borgenär

Den person som lånar ut pengar.

Bottenlån

Är ett lån med bästa säkerhet ofta ett hus som säkerhet.

Budget

Är en planering för inkomster och utgifter under en viss period.

Bundet lån

Vanligt vid bostadslån. Räntan är bunden under tidsperiod.

Byggnadskreditiv

Ett lån som betalas ut i etapper under byggnadstiden av huset. Avsikten är att det sedan ersätts med ett bostadslån när byggnaden är färdig.

Denuntiation

Meddelande från kreditgivare att lånet övertagits av annan kreditgivare och att betalningarna i fortsättningen skall göras till den nya kreditgivaren.

Disponibel

Möjlig att förfoga över, tillgänglig.

Fullmakt

Är ett godkännande att ombudet har rätt att handla åt huvudmannen, vilket fortfarande kan handla om ett visst begränsat område.

Förfallodag

Den dag som faktura eller lån ska betalas.

Förpliktelser

Åtaganden eller plikter som måste fullföljas.

Förseningsavgift

Avgift som kan tas ut vid försenad betalning. För att den ska vara giltig så måste den vara avtalad innan av båda parter.

Förtidslösa lån

Att lösa in lånet innan bindningstiden gått ut.

God banksed

Hur en bank bör uppträda mot sina kunder och konkurrenter. Finansinspektion ger ut riktlinjer om detta.

Gäldenär

Är den som är skyldig någon pengar, motsats till borgenär.

Hypoteksinstitut

Ett kreditinstitut som lämnar bottenlån.

Hypotekslån

Långfristigt lån mot säkerhet i pantbrev med fast egendom.

Inomläge

Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet.

Inteckning

Ett visst belopp i fast egendom som skrivs in i Tingsrättens fastighetsbok.

Invändning

En invändning som säger att gäldenären inte anser sig skyldig att betala, den som är skyldig pengar anser sig inte skyldig att betala.

Jämkning

Ändring eller nedsättning av till exempel en fordran.

Kalenderdag

Alla dagar i almanackan.

Kalkyl

En beräkning.

Kontantinsats

Den del av köpeskillingen som betalas kontant med egna pengar och inte de som har lånats.

Konvertera

Att lägga om lånet. Det vill säga att förnya villkor och räntesats.

Kreditgivare

Den som ger kredit det vill säga en bank eller kreditmarknadsbolag.

Kreditprövning

Undersökning om hur kreditvärdig den person är som söker krediten och hur stor säkerhet det finns att personen betalar tillbaka.

Kreditupplysning

Information om en persons kreditvärdighet.

Kvittning

Banken kvittar till exempel en förfallen men inte betald ränta på ett lån mot kundens tillgodohavanden på exempelvis ett sparkonto.

Köpebrev

Ett dokument som upprättas som slutligt dokument när betalning gjorts och köpekontrakt slutits.

Köpeskilling

Det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp.

Lagfart

Inskrivning i fastighetsbok vid förvärv av fastighet, vid köp eller arv.

Lagfartsbevis

Skriftlig intyg på att lagfart beviljats. Bevis på vem som står som ägare.

Likvid

Är betalning, att vara likvid är att kunna betala.

Likvidavräkning

Vid till exempel ett fastighetsköp så gör man en likvidavräkning över hur betalningen gick till, kontantinsats och/eller övertagande av lån.

Löptid

Under vilken tid ett skuldebrev löper med angivna villkor.

Pant

Fast eller lös egendom ställs till kreditgivare eller annans förfogande som säkerhet vid lån.

Pantbrev

Utfärdas som bevis på inteckning i fastighet.

Pantsättning

Att lämna till exempel ett pantbrev som säkerhet för lån.

Preliminärskatt

Skatt som till exempel i löneavdrag betalas i förskott och avräknas från skatten.

Privatlån

Lån utan säkerhet, ofta inte större än 200 000 kr.

Rak amortering

Amortering där skulden i regel delas upp i lika stora delar, ränta kan tillkomma också.

Regressrätt

Återkravsrätt. Kan till exempel handla om en borgensman som betalat annans skuld och vill ha sina pengar tillbaka.

Ränta

Avkastning på kapital eller pris på kredit.

Bunden/Fast ränta

Ränta som enligt avtal är bunden till en viss storlek under en viss tid.

Dag-för-dag ränta

Ränta som beräknas varje dag på det belopp som finns på kontot.

Dröjsmålsränta

Ränta som en gäldenär måste betala om hen inte betalat i tid.

Effektiv ränta

Den totala betalningen för gäldenären när man betalar nominell ränta samt alla avgifter.

Kontraktsränta

Avgift som gäldenär betalar för att disponera visst kreditutrymme. (Limitränta samma sak)

Marknadsräntor

Räntor som gäller på marknaden.

Nominell ränta

Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.

Räntejustera

Att justera räntan på lån med bunden eller fast ränta.

Räntejusteringsdag

Den dag som i förväg bestämts för att justera räntan.

Räntelagen

Reglerar när och hur dörjsmålsränta får tas ut av gäldenärer. Får endast användas om inget annat avtalats.

Rörlig ränta

Ränta som under avtalad tid kan ändras.

Serielån

Lån där amorteringstakten efter avtalad tid oftast ökar.

Skuldebrev

Skriftligt erkännande för penningskuld.

Skuldsanering

Ett förfarande där en person kan få sina skulder ned/avskrivna. Regleras av skuldsaneringslagen.

Säkerhet

Garanti som skydd mot förlust hos långivare.

Tilläggssäkerhet

Ytterligare säkerhet utöver till exempel en fastighet för att få godkännande om topplån.

Topplån

Lån som läggs ovanpå bottenlån.

Transaktion

Aktvitet på konto, uttag, insättning eller överföring.

UC

UpplysningsCentralen som ägs av bankerna som kredituppysning.

Uppläggningsavgift

Avgift som tas ut av bankerna för uppläggning av lån.

Utmätning

Åtgärd för att utmäta och betala för en skuld.

Villkorsbilaga

Handling där det framgår vilken räntesats som gäller vid ett bundet lån samt vilken villkorsändringsdag som gäller.

Villkorsändringsdag

Gäller för bundet lån, den dag då ny ränta och villkor börjar gälla för lånet.

Återbetalningsförmåga

Förmåga att kunna betala tillbaka, beroende på inkomster och utgifter. Den prövas vid en kreditprövning.

Överskuldsätta

När det inte finns någon som helst möjlighet att återbetala sina skulder.

Övertrassering

Ett användande av pengar som övergår den summa som finns på kontot till exempel.